Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVI.
Broj: 13/22
Srijeda, 28. prosinca 2022. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Proračun Općine Tučepi za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu Str. 2
2. Odluka o usvajanju strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tučepi za razdoblje od 2022. do 2028. godine Str. 46
3. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tučepi Str. 47
4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tučepi Str. 49
5. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tučepi za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Str. 53

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVI.
Broj: 12/22
Ponedjeljak, 19. prosinca 2022. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o općinskim porezima Općine Tučepi

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVI
Broj: 11
Utorak, 22. studenog 2022. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tučepi za 2022. godinu
2. Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Općine Tučepi
3. Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Tučepi za 2021. godinu
4. Odluka o II. izmjenama i dopunama odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet, luke nautičkog turizma – Marine ( eko marine ) i športske luke LN i LS i s time povezanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi
5. Odluka o pokretanju procedure stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVI.
Broj: 10/22
Srijeda, 14. rujna 2022. godine
OPĆINSKOVIJEĆE
1. Izvješće o prestanku mandata pok. vijećnika Marijana Mravičića i početku obnašanja dužnosti zamjenskog vijećnika
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tučepi za 2021. godinu
3. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Tučepi
4. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVI.
Broj: 9/22
Srijeda, 8. lipnja 2022. godine
OPĆINSKOVIJEĆE
1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tučepi Str. 2
2. Odluka o dodjeli Plakete Općine Tučepi Juri Čoviću Str. 27

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVI.
Broj: 8
Petak, 13. svibnja 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu Str. 2

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVI.
Broj: 7
Ponedjeljak, 9. svibnja 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odluka da za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Str. 2

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVI.
Broj: 6
Srijeda, 27. travnja 2022. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tučepi Str. 2
2. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Str. 4
3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Tučepi za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine Str. 5
4. Pravilnik o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja na području Općine Tučepi Str. 6
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVI.
Broj: 5
Ponedjeljak, 29. ožujka 2022.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINA TUČEPI
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tučepi za 2021. godinu
 
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVI.
Broj: 4
Srijeda, 7. ožujka 2022.
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o javnim priznanjima Općine Tučepi Str. 2
2. Preventivno – operativni plan zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Tučepi za 2022. godinu Str. 6

Glasnik Općine Tučepi
Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVI
Broj: 3
Ponedjeljak, 28. veljače 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 i s time u vezi prostornog plana uređenja Općine Tučepi.

Glasnik Općine Tučepi
Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVI
Broj: 2
Srijeda, 02. veljače 2022. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tučepi Str.2
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tučepi Str.3
3. Odluka o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Tučepi za 2022. Godinu Str.24
4. Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Tučepi Str.6
5. Rješenje o razrješenju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Tučepi Str.9
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVI.
Broj: 1/22
Srijeda, 19. siječnja 2022. Godine
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi u 2022. godini Str.2
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXV
Broj: 14
Srijeda, 29. prosinca 2021. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tučepi za 2021. godinu Str.2
2. Proračun Općine Tučepi za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu Str. 42
3. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tučepi u 2022. godini Str. 83
4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tučepi Str. 85
5. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tučepi za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Str. 89
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXV
Broj: 13
Četvrtak , 16. prosinca 2021. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021. Godine Str. 2
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke
otvorene za javni promet, luke nautičkog turizma – marine ( Ekomarine) i športske luke LN i LS i s time
povezanih Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tučepi ( „Glasnik Općine Tučepi“, br.5/20) Str. 3
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi novorođenoj djeci na području Općine Tučepi Str. 6
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Općine Tučepi Str. 7
5. Odluka o pristupanju promjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tučepi Str. 10
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXV.
Broj: 12/21
Utorak, 14. prosinac 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odluka o usvajanju Provedbenog programa Općine Tučepi za razdoblje od 2022. do 2025. Godine Str.2
2. Provedbeni program Str.3

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXV.
Broj: 11
Ponedjeljak, 18. listopada 2021. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tučepi za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Tučepi za 2021. godinu
3. Odluka o imenovanju promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Općine Tučepi
4. Odluka o osnivanju LAGUR – „Bura“

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXV.
Broj: 10
Četvrtak, 25. Rujan 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odluku o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Tučepi za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Str.2
2. Odluku o imenovanju Radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade Provedbenog programa Općine Tučepi za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Str. 4

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXV.
Broj: 9
Četvrtak, 9. rujan 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odluka o imenovanju privremenog zamjenika načelnika

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXV.
Broj: 8
Četvrtak, 26. kolovoza 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Tučepi Str.2
2. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Str.3
3. Odluka o ispravci pogreške u Odluci o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 Str.4
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tučepi za 2020. godinu Str.5
5. Odluka o naknadi novorođenoj djeci na području Općine Tučepi Str.63
6. Odluka o zaduženju Str.65

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXV.
Broj: 7
Četvrtak, 12. kolovoza 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Tučepi Str.2
2. Rješenje o izboru članova Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Tučepi Str.3
3. Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Tučepi Str.4
4. Rješenje o izboru predsjednice Općinskog vijeća Općine Tučepi Str.5

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXV.
Broj: 6
Srijeda, 11. kolovoza 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Tučepi i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera.

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXV.
Broj: 5
Petak, 23. srpnja 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXV.
Broj: 4
Četvrtak, 13. svibnja 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom 2021.

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXV.
Broj: 3
Srijeda, 31.ožujka. 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odluka da za Strategiju razvoja turizma Općine Tučepi za razdoblje 2018. - 2023.
nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Str. 2

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXV.
Broj: 2
Ponedjeljak, 30. ožujka 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Statut Općine Tučepi Str.2
2. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tučepi Str.22
3. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Tučepi Str.27
4. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tučepi Str.30
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Tučepi za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine Str.31
6. Preventivno – operativni plan zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Tučepi za 2021. godinu Str.38
7. Odluka o dopuni Strategije razvoja turizma Općine Tučepi za razdoblje 2018. – 2023. godine Str.39
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Tučepi i njenom pravnom statusu Str.40

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXV.
Broj: 1
Ponedjeljak, 4. siječnja 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1.Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Općine Tučepi za razdoblje 2018. - 2023.
2. Plan prijama u službu 2021.

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIV.
Broj: 12
Srijeda, 30. prosinca 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 Str.2
2. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Tučepi za 2020. godinu Str. 23
3. Proračun Općine Tučepi za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu Str. 54
4. Odluka o usvajanju plana sukcesivnog manjka za razdoblje 2021. – 2023. godina Str. 85
5. Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu Str. 93
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kratkoročnom zaduženju Str. 105
7. Odluka o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Tučepi za 2021. godinu Str. 106
8. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tučepi u 2021. godini Str. 107

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIV.
Broj: 11
Utorak, 15. prosinca 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine Str. 2
2. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Tučepi Str. 3
3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tučepi za razdoblje od 2021. do 2024. godine
4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tučepi za 2021. godinu i financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Str. 13
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa Str. 15
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tučepi Str. 16
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Općine Tučepi Str. 17
8. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Tučepi Str. 19

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIV.
Broj: 10
Ponedjeljak, 16. studenoga 2020. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Ispravak Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tučepi Str. 2
2. Ispravak Odluke o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi Str. 2
3. Ispravak Plana prijema u službu za 2020. godinu Str. 3
4. Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi Str. 4
5. I. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tučepi Str.6

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIV.
Broj: 9
Srijeda, 21. listopada 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tučepi za 2020. godinu Str.2
2.Odluka o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Tučepi za 2020. godinu Str.54
3.Odluka o pokriću manjka Proračuna Općine Tučepi iz 2019. godine i
Plana sukcesivnog manjkaiz prethodnih godina Općine Tučepi za razdoblje 2020. – 2021. Str. 95
4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tučepi za 2020.godinu Str.102
5.Odluka o dodjeli potpore poduzetnicima – korisnicima javnih površina na području OpćineTučepi zbog epidemije bolesti COVID – 19 Str.106
6.Odluka o usvajanju izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tučepiza 2019. godinu Str.108

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIV.
Broj: 8
Utorak, 6. listopad 2020.
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TUČEPI
SADRŽAJ:
1. Statut Turističke zajednice Općine Tučepi

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIV.
Broj: 7
Ponedjelak, 28. rujan 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tučepi

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIV.
Broj: 6
Ponedjeljak, 16. rujna 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odluka da za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet, luke nautičkog turizma – marine (ekomarine) i športske luke LN i LS i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi
nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIV.
Broj: 5
Ponedjeljak, 14. rujna 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna UPU naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 Str. 2
2. Odluka o davanju koncesije na posebnu uporabu pomorskog dobra Str. 3
3. Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU luke otvorene za javni promet, luke nautičkog turizma – marine ( eko marine ) i športske luke LN i LS i s time povezanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi Str. 5
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina na području Općine Tučepi Str. 8

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIV.
Broj: 4
Ponedjeljak, 8. lipnja 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o pristupanju promjeni Statuta Općine Tučepi Str. 2
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tučepi za 2019. godinu Str.3
3. Odluka o donošenju Strategije razvoja turizma Općine Tučepi za razdoblje
2018. – 2023. godine Str. 87
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine Str. 87
5. Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Tučepi i njenom pravnom statusu Str. 88
6. Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tučepi za 2018. godinu Str. 89
7. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Ugovora o kupoprodaji nekretnine ( dio čest.zem. 7022/5 k.o. Tučepi) Str. 90
8. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Tučepi Marini Šimić Str. 91
9. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Tučepi Društvu prijatelja Hajduka - Tučepi Str. 91
10. Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina na području Općine Tučepi Str. 92
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Izmjene i dopune plana prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi u 2020. godini Str. 93

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIV.
Broj: 3
Utorak, 26. svibnja 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu Str. 2
2. Plan prijema u službu za 2020. godinu Str. 20

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIV.
Broj: 2
Srijeda, 25. ožujak 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tučepi za 2020. godinu Str. 2
2. Preventivno – operativni plan zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Tučepi za 2020. godinu Str. 3
3. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1 ( zone hotela „Jadran“ ) na zapadnom dijelu naselja i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi ( nacrt ) Str. 8
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 Str. 12
5. Odluka o kratkoročnom zaduženju Str. 13
6. Odluka o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Tučepi za 2020. godinu Str. 14
7. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama Str.16
8. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest.zem. 7055 k.o. Tučepi Str.24

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIV.
Broj: 1
Srijeda, 19. veljače 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odluka da za III. Izmjene i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1 (zone hotela „Jadran“) na zapadnom dijelu naselja i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIII.
Broj: 14
Ponedjelak, 27. prosinac 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Tučepi

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIII.
Broj: 13
Ponedjelak, 24. prosinca 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
1. III. Izmjene i dopuna proračuna Općine Tučepi za 2019. godinu
2. Proračun Općine Tučepi za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tučepi
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tučepi za
razdoblje od 2020. do 2023. godine
5. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tučepi za 2020. godinu s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
6. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tučepi
7. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tučepi u 2020. godini
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIII.
Broj: 12
Utorak, 17. prosinca 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1 (zone hotela „Jadran“) na zapadnom dijelu naselja i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIII.
Broj: 11
Ponedjeljak, 29. studeni 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odluka o proglašenju sajamskih dana

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIII.
Broj: 10
Ponedjeljak, 25. studenog 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana stožera civilne zaštite Općine Tučepi

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIII.
Broj: 9
Petak, 15. studeni 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tučepi za 2019. godinu Str. 2
2. Odluka o komunalnom redu Str. 32
3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine Str. 69
4. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Ugovora o kupoprodaji čest.zem. 7052/2 k.o. Tučepi Str. 70
5. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi dijelovima čest.zem. 6960 k.o. Tučepi Str. 71
6. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest.zem. 6960 k.o. Tučepi Str. 72

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIII.
Broj: 8
Petak, 16 kolovoza 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tučepi za 2018. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tučepi za 2019. godinu
3. Odluka o provođenju savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o nacrtu prijedloga Strategije razvoja turizma ( strateški plan ) Općine Tučepi za razdoblje 2018. – 2023. godine
4. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis ugovora o zamjeni nekretnina Općina Tučepi – Hoteli Tučepi d.d.

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIII.
Broj: 7
Utorak, 30. srpnja 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Pravilnik o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja na području Općine Tučepi Str. 2
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIII.
Broj: 6
Ponedjeljak, 27. svibnja 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2018 .godine Str. 2
2. Odluka o ukidanju Odluke o prihvaćanju investicije ( kapitalnog projekta ) Općine Tučepi Str. 3
3. Odluka o ukidanju Odluke o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta Str. 4
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIII.
Broj: 5
Četvrtak, 2. svibnja 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Zaključak o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Str. 2
2. Zaključak o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Str. 3
3. Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća Str. 4
4. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Tučepi Str. 5
5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tučepi za 2019. godinu Str. 6
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tučepi Str. 40
7. Preventivno – operativni plan zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Tučepi za 2019. godinu Str. 41
8. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 Str. 46
9. Odluka o ispravci pogreške u Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja Srida sela Str. 51
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Općine Tučepi Str. 52
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tučepi za 2018. godinu Str. 53
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIII.
Broj: 4
Srijeda, 24. travnja 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odluka da za IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno
od D8 nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIII.
Broj: 3
Utorak, 23. travnja 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1.Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu
2. Zajljučak o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate te visini dnevne karte

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIII.
Broj: 2
Petak, 1. veljače 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o odvodnji otpadnih voda Str. 2
2. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Tučepi Str. 14
3. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Tučepi Str. 19
4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine Str. 20
5. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Tučepi Str. 21
6. Odluka o komunalnom doprinosu Str. 22
7. Odluka o komunalnoj naknadi Str. 30
8. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt Uređenje srednjovjekovnog groblja pokraj crkve Male Gospe u sklopu integriranog programa „Sakralno – turistička ruta Tučepi“ Str. 35

OPĆINSKI NAČELNIK
9. Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi u 2019. godini Str. 36
10. Odluka o radnom vremenu

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXIII.
Broj: 1
Utorak, 22. siječanj 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 Str. 2

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXII.
Broj: 13
Petak, 21. prosinca 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Zaključak o mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Str. 2
2. III Izmjene i dopune proračuna Općine Tučepi za 2018. godinu Str. 3
3. Proračun Općine Tučepi za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu Str. 37
4. Odluka o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i vijećnika/ca iz proračuna Općine Tučepi za 2019. godinu Str. 81
5. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi Str. 82
6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi u 2019. godini Str. 86
7. Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tučepi za 2019. godinu Str. 91
8. Odluka o izradi izmjena i dopuna Plana ukupnog razvoja ( strateškog razvojnog programa ) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine Str. 92
9. Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tučepi u 2019. godini Str. 93
10. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu katastarske čest.zem. 6963 k.o. Tučepi Str. 95

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXII.
Broj: 12
Utorak, 3. prosinca 2018.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tučepi za 2018. godinu Str. 2
2. Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Općini Tučepi Str. 43
3. Odluka o davanju na privremeno korištenje dijela čest.zem. 4177/1 k.o. Tučepi Str. 44
4. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest.zem. 6962 i dijelu čest.zem. 6964 k.o. Tučepi Str. 45

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXII.
Broj: 11
Utorak, 6. studeni 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Tučepi za 2018. godinu Str.2
2. Odluka o ispravci pogreške u Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja Srida Sela Str. 3
3. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest.zem. 7022/1 k.o. Tučepi Str. 4

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXII.
Broj: 10
Ponedjeljak, 10. rujna 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ
1. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Tučepi za 2018. godinu Str. 2
2. Odluka o prihvaćanju investicije ( kapitalnog projekta ) Općine Tučepi Str. 30
3. Odluka o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta Str. 31
4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Uređenje neposrednog okoliša dječjeg vrtića GRDELIN ( uređenje igrališta i izrada nadstrešnice ) u Tučepima“ Str. 34
5. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest.zem. 7022/1 k.o. Tučepi Str. 36

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXII.
Broj: 9
Petak, 15. lipnja 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Pravilnik o dozvolama za obavljanje autotaksi prijevoza

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXII.
Broj: 8
Ponedjeljak, 11. lipanj 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tučepi za 2017. godinu Str. 2
2. I. izmjene i dopune proračuna Općine Tučepi za 2018. godinu Str. 55
3. Odluka o davanju ovlaštenja predsjedniku Općinskog vijeća za potpis ugovora o kupoprodaji zemljišta u komunalno – servisnoj zoni Tučepi Str. 56
4. Odluka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za potpis sporazuma o međusobnim pravima i obvezama Općina Tučepi – Benito Lalić Str. 57
5. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Srida sela Str. 58
6. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Tučepi Mariji Šimić Str. 101
7. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Tučepi Udruzi „Kredenca“ Str. 102
8. Odluka o dodjeli Plakate Općine Tučepi Ladislavu Radiću Str. 103
9. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest.zem. 7022/5 k.o. Tučepi Str. 104

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXII.
Broj: 7
Srijeda, 30. svibnja 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom (dopunjen sukladno primjedbama Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko – dalmatinske županije)
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXII.
Broj: 6
Srijeda, 30. svibanj 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odluka o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tučepi Str. 2
Prilog - Cijenik
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXII.
Broj: 5
Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Općine Tučepi za razdoblje 2017. – 2022. godine Str. 2.
2. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Tučepi – Revizija 1 i Plana zaštite od požara Općine Tučepi Str. 4
3. Preventivno – operativni plan zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Tučepi za 2018. godinu. Str. 5
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine Str. 10
5. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Tučepi Str. 11
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXII.
Broj: 4
Petak, 6. travanj 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Tučepi za razdoblje 2017. - 2022. godine
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXII.
Broj: 3
Ponedjeljak, 26. ožujak 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ: Plan upravljanja pomorskim dobrom

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXII.
Broj: 2
Petak, 2. ožujka 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada Str. 2
2. Odluka o pristupanju promjeni Statuta Općine Tučepi Str. 42
3. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi za dio čest.zem. 7052 k.o. Tučepi Str. 43
4. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi za dio čest.zem. 7050 k.o. Tučepi Str. 44
5. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi za dio čest.zem. 6991 k.o. Tučepi Str. 45
6. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis kupoprodajnog ugovora Str. 46

 

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXII.
Broj: 1
Srijeda, 7. veljače 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odlukao započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Tučepi za razdoblje 2017. -2022. godine Str.2
2. Plan prijema u službu 2018. Str. 6

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXI.
Broj: 13
Petak, 22. prosinca 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. II. izmjene i dopune proračuna Općine Tučepi za 2017. godinu Str. 2
2. Odluka o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i vijećnika/ca iz proračuna Općine Tučepi za 2017. godinu Str. 37
3. Proračun Općine Tučepi za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu Str. 39
4. Odluka o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i vijećnika/ca iz proračuna Općine Tučepi za 2018. godinu. Str. 86
5. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Tučepi Str. 86
6. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tučepi za razdoblje od 2017. do 2021. godine Str. 89
7. Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tučepi za 2018. godinu Str. 90
8. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi Str. 91
9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi u 2018. godini Str. 95
10. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi za dio čest.zem. 7022/1 k.o. Tučepi Str. 100
Općinski načelnik:
1. Odluka o naknadi troškova prijevoza Str. 101

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXI.
Broj: 12
Ponedjeljak, 5. prosinac 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Str. 2
2. Pravilnik o pravima iz radnog odnosa zaposlenika općinske uprave Općine Tučepi Str. 4
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXI.
Broj: 11
Ponedjeljak, 13. studeni 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tučepi za razdoblje od 1.01.2017. do 30.06.2017. godine Str.2
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine Str. 44
3. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite OpćineTučepi Str. 45
4. Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje i uređenje javnih površina Općine Tučepi Str. 47
5. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi za dio čest.zem. 6950 k.o. Tučepi Str. 49
6. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi za dio čest.zem. 6966 k.o. Tučepi Str. 50
7. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi za dio čest.zem. 6997/3 k.o. Tučepi Str. 51

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXI.
Broj: 10
Petak, 8. rujan 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu za Urbanistički plan uređenja „Srida Sela“

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXI.
Broj: 9
Ponedjeljak, 28. kolovoza 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Zaključak o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Str. 2
2. Odluka o porezima Općine Tučepi Str. 3
3. Odluka o porezu na korištenje javnih površina na području Općine Tučepi Str. 7
4. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Str. 12
5. Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za davanje izjave o preuzimanju poslovnih udjela, te za potpis i potvrdu Odluke o povećanju temeljnog kapitala, Odluke o izmjeni Društvenog ugovora i potpunog teksta Društvenog ugovora društva Vododovd d.o.o.-Makarska Str. 19
6. Odluka o davanju koncesije na posebnu upotrebu pomorskog dobra Str. 20
7. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Ugovora o kupoprodaji nekretnine – izravnom pogodbom / čest.zem. 7022/11 k.o. Tučepi/ Str. 22
8. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi - dio čest.zem. 6958 k.o. Tučepi Str. 23
9. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi – dio čest.zem. 6997/5 k.o. Tučepi Str. 24
10. Rješenje o imneovanju člana Stručnog tijela za ocjenu ponude za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko – dalmatinske županije za područje Općine Tučepi Str. 25

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXI.
Broj: 8
Ponedjeljak, 26. lipanj 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Zaključak o izboru predsjednika i članova mandatne komisije Str. 2
2. Zaključak o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Str. 3
3. Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća Str. 4
4. Zaključak o izboru prvog podpredsjenika Općinskog vijeća Str. 5

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXI.
Broj: 7
Ponedjeljak, 22. svibanj 2017.
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Srida Sela

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXI.
Broj: 6
Petak, 28. travanj 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1.PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE TUČEPI ZA 2017. GODINU
2. Odluka o davanju suglasnosti „Tučepi“ d.o.o. za zaduženje za nabavu novog komunalnog vozila putem financijskog leasinga

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXI.
Broj: 5
Četvrtak, 20. travnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Slatina
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Tučepi za 2016 godinu
4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tučepi za 2016. godinu
5. Izmjena i dopuna proračuna Općine Tučepi za 2017. godinu
6. Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra puta na dijelu katastarske čest. zem. 6985 k.o. Tučepi (Uz Laz / Ševelji)
7. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra puta na dijelovima katastarske čest. zem. 6960 k.o. Tučepi (put za Sv. Katom / Tomaševi)
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Tučepi
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na posebnu uporabu pomorskog dobra ('Punta Zlatarac Tučepi' / sustav oborinske odvodnje)
10. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Ugovra o zamjeni nekretnina
11. Odluka o potpunom oslobađanju obveznika plaćanja komunalnog doprinosa
12. Odluka o potpunom oslobađanju obveznika plaćanja komunalnog doprinosa
13. Odluka o izradi Strategije razvoja turizma Općine Tučepi za razdoblje 2017. – 2021. godina
14. Zaključak o donošenju Preventivno – operativnog plana zaštite

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXI.
Broj: 4
Četvrtak, 6. travnja 2017.
Općinski načelnik
SADRŽAJ:
Odluku o potvrđivanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tučepi

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXI.
Broj: 3
Petak, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja „Srida sela“ Str. 2
2. Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Tučepi Str. 6
3. Odluka o utvrđivanju zona i visine koeficijenata boravišne pristojbe za pojedine zone na području Općine Tučepi Str. 12
4. Odluka o potpunom oslobađanju obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Str. 13
5. Odluka o potpunom oslobađanju obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Str. 13
6. Odluka o potpunom oslobađanju obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Str. 14
7. Odluka o potpunom oslobađanju obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Str. 14
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2016.godine Str. 15
9. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi Str. 15
10. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi Str. 16
11. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Kupoprodajnog ugovora Str. 16
12. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Kupoprodajnog ugovora Str. 17
13. Odluka o davanju suglasnosti Općini Tučepi za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija dijela obalne šetnice (pješačke zone) u Tučepima“ Str. 18

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXI.
Broj: 2
Ponedjeljak, 20. veljače 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Srida Sela“

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXI.
Broj: 1
Ponedjeljak, 2. siječanj 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
Odluka o donošenju izmjena i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 18
Četvrtak, 22. prosinac 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Odluka o II izmjenama i dopunama proračuna Općine Tučepi za 2016. godinu Str. 3
2. Proračun Općine Tučepi za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu Str. 35
3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – puta na dijelu čest.zem. 6961 k.o. Tučepi Str. 74
4. Rješenje o odobrenju postavljanja spomenika osnutku 3. satnije 1. bojne 156. brigade Hrvatske vojske Str. 75
5. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi Str. 76
6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi u 2017. godini Str. 79
7. Zaključak o donošenju Plana ukupnog razvoja ( strateškog razvojnog programa ) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godina Str. 83
8. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina – šetnice Str. 84
9. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Ugovora o kupoprodaji između Općine Tučepi i Ele Vela Str. 85
10. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Ugovora o kupoprodaji između Općine Tučepi te Jure Janka pok. Ante, Josipa Janka pok. Ante i Ele Vela Str. 86
11. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Ugovora o kupoprodaji između Općine Tučepi te Gorana Viskovića i Ranka Viskovića Str. 87
12. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Ugovora o kuporodaji između Općine Tučepi i Alena Nole pok. Tajmira Str. 88
13. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis ugovora o zamjeni nekretnina između Općine Tučepi i Zvonimira Sušca Str. 89
14. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Ugovora o zamjeni nekretnina između Općine Tučepi i Kate Bukva Str. 90
15. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Ugovora o kuporodaji nekretnina između Općine Tučepi i Ante ( Tonko ) Šimić Str. 91

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 17
Utorak, 20. prosinac 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
I Z V J E Š Ć E
o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja (Strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016.-2020. godine (u daljnjem tekstu: Plan ukupnog razvoja)
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 16
Ponedjeljak, 14. studeni 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone T1 (zone hotela „Jadran“) na zapadnom dijelu naselja

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 15
Četvrtak, 3. studenog 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tučepi Str. 2
2. Odluka o davanju suglasnosti Općini Tučepi za provedbu ulaganja „Izgradnja sabirne sjeverne prometnice ugostiteljsko – turističke zone T1 ( zone hotela „Jadran“) u Tučepima Str. 3
3. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova pranja i čišćenja kamenih javnih površina Str. 4

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 14
Srijeda, 12. listopad 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1 ( zone hotela „Jadran“ ) na zapadnom dijelu naselja Str. 2
2. Polugodišnji obračun proračuna Općine Tučepi za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine Str. 9
3. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Ugovora o kupoprodaji nekretnine Str. 55

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 13
Srijeda, 5.listopada 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Odluka o upućivanju Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016.-2020.godine i nacrta Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016.-2020.godinena javnu raspravu.

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 12
Četvrtak, 8.rujan 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 11
Srijeda, 7. rujna 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi Str. 2
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 Str. 27
3. Odluka o davanju suglasnosti „Vodovod“ d.o.o. Makarska za provedbu ulaganja „Izgradnja vodospreme Podpeć i priključnih cjevovoda“ Str. 28

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 10
Utorak, 29. kolovoza 2016.
SADRŽAJ:
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o prihvaćanju amandmana na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi. Str. 2

OPĆINSKI NAČELNIK
1. Odluka o osnivanju i imenovanju članova stručnog savjetodavnog Povjerenstva za stratešku
procjenu utjecaja Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za
razdoblje 2016. – 2020. godine na okoliš. Str. 4
2. Odluka o visini naknade za rad članova Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje
2016. – 2020. godine. Str. 6

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 9
Utorak, 16. kolovoza 2016. godineOPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 Str. 2
2. Zaključak o prihvaćanju amandmana na konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi Str. 7
3. Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za davanje Izjave o preuzimanju poslovnih udjela te za potpis i potvrdu Odluke o povećanju temeljnog kapitala; Odluke o izmjeni Društevnog ugovora i potpunog teksta Društvenog ugovora društva Vodovod d.o.o.
( OIB 06527308831 ), Makarska, Obala kralja Tomislava 16/1 Str. 8
4. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Sporazuma o zajedničkoj suradnji na planiranju gradnje mrtvačnice, podzemnih garaža, zgrade nove uljare te izmještanju crkve Sv. Nikole Tavelića u Tučepima Str. 9
5. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Ugovora o zamjeni nekretnina Str. 10
6. Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za potpis Kupoprodajnog ugovora Str. 11
7. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi Str. 12

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 8
Srijeda, 27. srpanj 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
Izmjene i dopune plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Tučepi za 2016. godinu

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 7
Srijeda, 23. lipanj 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
Odluka o sadržaju strateške studije za Plan ukupnog razvoja (strateški razvojni program) Općine Tučepi za razdoblje 2016. - 2020. godine

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 6
Četvrtak, 9. lipanj 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tučepi za 2015. godinu Str.2
2. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Tučepi za 2016. godinu Str.47
3. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Tučepi dr.sc. Ivu Mravičiću Str.78
4. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone T1 ( zone hotela „Jadran“ ) na zapadnom dijelu naselja Str.79

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 5
Petak, 3. lipanj 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone T1 (zone hotela „Jadran“) na zapadnom dijelu naselja

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 4
Srijeda, 11. svibanj 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Tučepi za 2014. godinu Str. 2
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Tučepi za 2015. godinu Str. 2
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine Str. 3
4. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi Str. 4
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tučepi Str. 5
6. Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama Str. 6

OPĆINSKI NAČELNIK
1. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja ( strateškog razvojnog programa ) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine Str. 12
Izmjene i dopune plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tučepi za 2016. godinu Str. 14

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 3
Ponedjeljak, 14. ožujka 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XX.
Broj: 2
Četvrtak, 18. veljače 2016.OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone T1 ( zone hotela „Jadran“ ) na zapadnom dijelu naselja Str. 2
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja – Slatina Str. 10
3. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu katastarske čest.zem.6967 k.o. Tučepi Str. 12
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini zakupnine za poslovne prostore u kojima se obavljaju djelatnosti od općinskog ili javnog interesa te namjeni pojedinih poslovnih prostora u vlasništvu Općine Tučepi Str. 13
5. Rješenje o ispravci greške u Odluci o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 Str. 14

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XIX.
Broj: 1
Utorak, 2. veljače 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje Str. 2
2. Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Tučepi Str. 3
3. Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi u 2016. godini Str. 4
4. Odluka o visini naknade ( cjenik ) stvarnih materijalnih trošova Str. 6
5. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tučepi za 2016. godinu Str. 8

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XIX.
Broj: 7
Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Tučepi za 2015. godinu Str. 2
2. Proračun Općine Tučepi za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu Str. 31
3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2015 Str. 67
4. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi za 2015. godinu Str. 68
5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi u 2016. godini Str. 72
6. Odluka o izmjenama i dopunama Plana razvojnih projekata Općine Tučepi Str. 76

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XIX.
Broj: 6
Ponedjeljak, 2. studeni 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Odluka o izradi Plana ukupnog razvoja ( strateškog razvojnog programa ) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine Str. 2
2. Odluka o imenovanju ulice u Općini Tučepi - Kamena Str. 4

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XIX.
Broj: 5
Četvrtak, 17.rujna 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna UPU naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 Str. 2
2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna PPU Općine Tučepi Str. 6
3. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tučepi za 2015. godinu Str. 8
4. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest.zem. 6960 k.o. Tučepi Str. 55

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XIX.
Broj: 4
Ponedjeljak, 15. srpanj 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1.Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti pružanja usluga premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i blokade vozila za koja je dozvoljena blokada na području Općine Tučepi

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XIX.
Broj: 3
Srijeda, 8. lipanj 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ:
1. Godišnji obračun proračuna Općine Tučepi za 2014. godinu Str. 3
2. I. izmjene i dopune proračuna Općine Tučepi za 2015. godinu Str. 10
3. Odluka o izmjenama i dopunama Plana razvojnih projekata Općine Tučepi Str. 75
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana gradnje vodnih građevina za razdoblje 2014. – 2023. godina Str. 80
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tučepi Str. 81
6. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Komunalno servisne zone K3“ u Tučepima Str. 82
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 Str. 113
8. Odluka o davanju suglasnosti „Vodovod“-u d.o.o. Makarska za provedbu ulaganja u izgradnju vodospreme Podpeć i priključnih cjevovoda Str. 114
9. Odluka o davanju suglasnosti Općini Tučepi za provedbu ulaganja u izgradnju pristupne ceste za komunalno - servisnu zonu „Tučepi“ s komunalnom infrastrukturom Str. 115
10. Odluka o davanju suglasnosti Općini Tučepi za provedbu ulaganja u izgradnju sabirne sjeverne prometnice ugostiteljsko turističke zone T1 (zone hotela „Jadran“) u Tučepima Str. 116
11. Odluka o potpunom oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa Općine Tučepi za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju OŠ „Tučepi“ i izgradnju školsko-sportske dvorane Str. 117
12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – puta na dijelu čest. zem. 6997/2 k.o. Tučepi Str. 118
13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – puta na dijelu čest. zem. 7050 k.o. Tučepi Str. 120
14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – puta na dijelu čest. zem. 6966 k.o. Tučepi Str. 122
15. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – puta na dijelu čest. zem. 6997/2 k.o. Tučepi Str. 124
16. Odluka o dodjeli plakete Općine Tučepi - Učeničkoj zadruzi „Škrinjica“ – Osnovne škole Tučepi Str. 126
17. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova dekorativne rasvjete Str. 127
18. Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete Str. 128

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XIX.
Broj: 2
Ponedjeljak, 13. travanj 2015.
SADRŽAJ:
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tučepi za 2015. godinu

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XIX.
Broj: 1
Srijeda, 25. ožujak 2015.
SADRŽAJ:
OPĆINSKO VIJEĆE
Sadržaj:
1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi St. 2
2. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Općine Tučepi St. 7
3. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra St. 10
4. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest.zem. 7100 k.o. Tučepi St. 12
5. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika srpanj – prosinac 2014. St. 13
6. Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova dezinsekcije i deratizacije St. 14
7. Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Tučepi St. 15

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
GODINA XVIII
Broj 10
Srijeda, 24. prosinca 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Sadržaj:
1.Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Tučepi
2.Odluka o izmjenama Odluke o vrijednosti boda u Općini Tučepi
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
GODINA XVIII
Broj 9
Četvrtak, 18. prosinca 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Sadržaj:
1. II izmjena i dopuna Proračuna Općine Tučepi za 2014. godinu
2. Proračun Općine Tučepi za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
GODINA XVIII
Broj 8
Ponedjeljak, 17. studenog 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Sadržaj:
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Tučepi
2. Odluka o vrijednosti boda u Općini Tučepi
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
4. Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom
5. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi
6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi za 2015. godinu
7. Odluka o imenovanju ulice „Kraj“
8. Odluka o donošenju izmjena i dopuna UPU-a sjeverno i južno od D8
9. Odluka o visini zakupnine za poslovne prostore u kojima se obavljaju djelatnosti od općinskog ili javnog interesa te namjeni poslovnih prostora u vlasništvu Općine Tučepi
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
GODINA XVIII
Broj 7
Ponedjeljak, 22. rujna 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Sadržaj:
1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
GODINA XVIII
Broj 6
Ponedjeljak, 8. rujna 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Sadržaj:
1. Odluka o donošenju UPU-a luke otvorene za javni promet, luke nautičkog turizma – marine (eko –marine) i športske luke LN i LS
2. Plan gradnje vodnih građevina za razdoblje 2014 – 2023. godina
3. Polugodišnji izvješat o izvršenju proračuna Općine Tučepi za 2014. godinu
4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina XVIII
Broj 5
Ponedjeljak, 9. lipnja 2014. godine
Općinsko vijeće
Sadržaj:
1.Odluka o dodjeli nagrade Općine Tučepi za životno djelo – posthumno Vladimiru Bušeliću
2.Odluka o dodjeli nagrade Općine Tučepi DVD-u Tučepi
3.Odluka o dodjeli nagrade Općine Tučepi Nediljku Mravičiću – Čendi
4.Odluka o dodjeli Plakete Općine Tučepi Tonču Kurilju
5.Odluka o dodjeli Plakete Općine Tučepi HNK „Jadran“ - Tučepi

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina XVIII
Broj 4.
četvrtak , 05. lipnja 2014. godine
Općinsko vijeće
Sadržaj:
1. Godišnji obračun proračuna Općine Tučepi za 2013.
2. I izmjene i dopune proračuna Općine Tučepi za 2014. godinu
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine
4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu
5. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu nekretnina označenih kao čest.zem. 6997/4 i 6997/3 k.o. Tučepi
6. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao čest.zem. 6997/1 k.o. Tučepi
7. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Tučepi
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8
10. Odluka o davanju suglasnosti na interni akt općine za bagatelne nabave
11. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1 ( zone hotela „Jadran“ ) na zapadnom dijelu naselja
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina XVIII
Broj 3
Utorak 06.svibanj.2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
SADRŽAJ :
1. Zaključak o razrješenju i izboru prvog podpredsjednika Općinskog vijeća
2. Zaključak o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća
3. Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina XVIII
Broj: 2
Ponedjeljak 7. travnja 2014. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tučepi za 2014. godinu

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina XVIII
Broj 1
Ponedjeljak, 26. ožujka 2014.
Općinsko vijeće
SADRŽAJ:
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana plana uređenja komunalne zone K3
2. Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi
3. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra – Kamena
4. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra - Donji Ratac
5. Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tučepi
6. Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
7. Odluka o imenovanju ulice u Općini Tučepi – Slatina
8. Odluka o imenovanju članova Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Tučepi
9. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XVII.
Broj: 6
Petak, 20. prosinca 2013.
SADRŽAJ:
Stranica
Općinsko vijeće
1. Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tučepi za 2013. godinu
2. Odluka o donošenju Proračuna Općine Tučepi za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
3. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine
6. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi
7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi za 2014. godinu
8. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Tučepi
9. Odluka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XVII.
Broj: 5
Ponedjeljak, 7. listopada 2013.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tučepi za 2013. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tučepi za 2013. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za razvoj
4. Rješenje o razrješenju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Tučepi
5. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Tučepi
6. Rješenje o razrješenju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Tučepi
7. Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Tučepi
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU naselja Tučepi sjeverno i južno od D8
9. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XVII.
Broj: 4
Utorak, 17. rujna 2013.
SADRŽAJ:
Općinski načelnik
1. Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza Općine Tučepi
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XVII.
Broj: 3
Utorak, 30. srpnja 2013.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Zaključak o izboru drugog podpredsjednika Općinskog vijeća
2. Zaključak o izboru Komisije za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa
4. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D-8
5. Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara za Općinu Tučepi i donošenje Plana zaštite od požara za Općinu Tučepi
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XVII.
Broj: 2
Ponedjeljak, 17. lipnja 2013.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Zaključak o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća
2. Zaključak o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća
3. Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća
4. Zaključak o izboru prvog podpredsjednika Općinskog vijeća
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XVII.
Broj: 1
Srijeda, 20. ožujka 2013.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Godišnji obračun Proračuna Opčine Tučepi za 2012. godinu
22. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tučepi za 2013. godinu
3. Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Tučepi
4. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na čest.zem. 7023/2 k.o. Tučepi
5. Odluka o visini naknade za razvoj
6. Plan gradnje vodnih građevina za razdoblje 2013. – 2020. godine
7. Odluka o donošenju UPU ugostiteljsko-turističke zone T1 (Zone hotela Jadran) na zapadnom djelu naselja
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet, luke nautičkog turizma – marine i športske luke LN i LS
9. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tučepi
10. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tučepi
11. Odluka o pokretanju obnove sekundarnog ruralnog naselja (pastirskog sela) Mali Vrv na Biokovu
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XVI.
Broj: 9
Srijeda, 19. prosinca 2012.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Opčine Tučepi za 2012. godinu
2. Odluka o donošenju Proračuna Općine Tučepi za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
3. Odluka o tumačenju UPU naselja Tučepi sjeverno i južno od D8
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
5. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi
6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi
7. Odluka o donošenju plana zaštite i spašavanja
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ozradi urbanističkog plana uređenja Komunalno servisne zone K3
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XVI.
Broj: 8
Ponedjeljak, 3. prosinca 2012.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D-8
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XVI.
Broj: 7
Petak, 2. studenoga 2012.
SADRŽAJ:
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
1. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tučepi (pročišćeni tekst)
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XVI.
Broj: 6
Srijeda, 31. listopada 2012.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Opčine Tučepi za 2012. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja komunalno servisne zone K3
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja marine i sportske lučice LN i LS
4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Slatina – 15,3 ha
5. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Tučepi
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XVI.
Broj: 5
Petak, 10. kolovoza 2012.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tučepi
2. Polugodišnje Izvješće o izvršenju proračuna za 2012. godinu
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XVI.
Broj: 4
Ponedjeljak, 11. lipnja 2012.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Odluka o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu (LAG)
2. Odluka o komunalnom redu
3. Odluka o blokiranju, uklanjanju, premještanju nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i čuvanju istih na području Općine Tučepi
4. Odluka o dodjeli grba Općine Tučepi tučepskim braniteljima iz Domovinskog rata
5. Odluka o dodjeli plakete Općine Tučepi Daveu Caneu
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XVI.
Broj: 3
Srijeda, 21. ožujka 2012.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Godišnji obračun proračuna Općine Tučepi za 2011. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Tučepi za 2012. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Plana gradnje vodnih građevina za razdoblje 2011. do 2016. godina
4. Zaključak o donošenju Plana razvojnih projekata – programa Općine Tučepi
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2011. godine
6. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi
7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi u 2012. godini
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XVI.
Broj: 2
Utorak, 21. veljače 2012.
SADRŽAJ:
Općinski načelnik
1. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Tučepi
2. Plan nabave Općine Tučepi za 2012. godinu

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XVI.
Broj: 1
Ponedjeljak, 30. siječnja 2012.
SADRŽAJ:
Općinski načelnik
1. Odluka o određivanju službenika za informiranje
2. Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XV. Broj: 7 Petak, 23. prosinca 2011.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Izmjene i dopune proračuna Općine Tučepi za 2011. godinu
2. Proračun Općine Tučepi za 2012. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
4. Odluka o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i viječnika/ca iz proračuna
5. Odluka o nazivu mjesnog groblja u Tučepima
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XV. Broj: 6 Ponedjeljak, 17. listopada 2011.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tučepi za 2010. godinu
2. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2011. godinu
3. Izmjene i dopune proračuna Općine Tučepi za 2011. godinu
4. odluka o komunalnom doprinosu
5. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o raadu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine
Akti Općinskog načelnika
7. Pravilnik o korištenju službenih mobitela
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XV.Broj: 5 Četvrtak, 8. rujna 2011.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi
2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi u 2011. god.
3. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesereća na području Općine Tučepi
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XV.Broj: 4 Četvrtak, 9. lipnja 2010.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Odluka o dodjeli plakete Općine Tučepi gospodinu Hansu Albertu Schermulyu
2. Odluka o dodjeli plakete Općine Tučepi gospođici Ivani Volarević
3. Odluka o dodjeli plakete Općine Tučepi gospodinu Zoroslavu Spajiću
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XV.Broj: 3 Ponedjeljak, 16. svibnja 2011.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Godišnji obračun proračuna Općine Tučepi za 2010. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Tučepi za 2011. godinu
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2010. godine
4. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Plana gradnje vodnih građevina za razdoblje 2011 – 2016. godina
7. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Tučepi
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI Godina: XV.
Broj: 2
Ponedjeljak, 4. travnja 2011.
SADRŽAJ:
Općinski načelnik
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tučepi za 2011. godinu
Glasnik Općine Tučepi SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XV.Broj: 1Tučepi, 15. ožujka 2011. godine
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi
2. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Tučepi
Glasnik Općine Tučepi SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XIV. Broj: 9 Srijeda, 22. prosinca 2010.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Tučepi za 2011. godinu
2. Proračun Općine Tučepi za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu
3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
4. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini u Općini Tučepi
5. Socijalni program Općine Tučepi za 2011. godinu
6. Program javnih potreba u kulturi Općine Tučepi za 2011. godinu
7. Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Tučepi za 2011. godinu
8. Odluka o koefiicjentima za obračun plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi

Glasnik Općine Tučepi SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XIV. Broj: 8 Četvrtak, 16. prosinca 2010.
SADRŽAJ:
Općinski načelnik
1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tučepi

Glasnik Općine Tučepi SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XIV. Broj: 7
Ponedjeljak, 22. studenoga 2010.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2010. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Tučepi za 2010. godinu
3. Odluka o II. izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu u Općini Tučepi
4. Odluka o II. izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini u Općini Tučepi
5. Odluka o autotaksi prijevozu
6. Odluka o pribavljanju ploča s imenima naselja, ulica i trgova, pločica s brojevima zgrada i načinu podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja na objekte
7. Odluka o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika iz radnog odnosa
8. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tučepi za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2010. godine
10. Izvješće o radu komunalnog redarstva za razdoblje lipanj – rujan 2010. godine
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva za razdoblje lipanj – rujan 2010. godine
12. Odluka o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tučepi
13. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
14. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja dekorativne rasvjete
15. Odluka o visini naknade za razvoj
16. Plan gradnje vodnih građevina za razdoblje 2011. – 2016. godine
Glasnik Općine Tučepi SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XIV.
Broj: 6
Utorak, 12. listopada 2010.
SADRŽAJ:
Općinski načelnik
1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8
Glasnik Općine Tučepi SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XIV.
Broj: 5
Ponedjeljak, 13. rujna 2010.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpis Ugovora o prijenosu dijela uloga u trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. - Makarska
Glasnik Općine Tučepi SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XIV.
Broj: 4
Ponedjeljak, 13. rujna 2010.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tučepi
3. Odluka o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
4. Odluka o imenovanju članova Komisije za dodjelu javna priznanja Općine Tučepi
5. Zaključak o prihvaćanju Nalaza iz Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Tučepi za 2009. godinu
Glasnik Općine Tučepi SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XIV.
Broj: 3
Srijeda, 10. lipnja 2010.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Odluka o dodjeli plakete Općine Tučepi gospođi Marleni Bogdanović
2. Odluka o dodjeli plakete Općine Tučepi gospodinu Ivici Mijačiki
Glasnik Općine Tučepi SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUĈEPI
Godina: XIV.
Broj: 2
Ponedjeljak, 24. svibnja 2010.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Odluka o razrješenju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja u Općini Tučepi
2. Odluka o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja u Općini Tučepi
3. Odluka o Javnim priznanjima Općine Tučepi
4. Odluka o općinskim porezima
5. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Tučepi
6. Godišnji obračun proračuna
7. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna
8. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Vodovod
9. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Vodovod
Glasnik Općine Tučepi SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XIV.
Broj: 1
Ponedjeljak, 18. ožujka 2010.
SADRŽAJ:
1. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva 2
2. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od lipnja 2009. do veljače 2010. godine 14
3. Zaključak o spajanju izvorišta "Močila" sa vodoopskrbnim sustavom "Srida sela" 15
4. Statut Turističke zajednice Općine Tučepi
5. Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice Općine Tučepi

Glasnik Općine Tučepi SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XIII.
Broj: 6
Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
Općinsko vijeće
1. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popise birača Općine Tučepi
2. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Tučepi za 2009. godinu
3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tučepi za 2009. godinu
4. Proračun Općine Tučepi za 2010. godinu
5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tučepi za 2010. godinu
6. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tučepi za 2010. godinu
7. Socijalni program Općine Tučepi za 2010. godinu
8. Program javnih potreba u kulturi Općine Tučepi za 2010. godinu
9. Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Tučepi za 2010. godinu.
10. Projekcija proračuna Općine Tučepi za 2010., 2011. i 2012. godinu
11. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Tučepi za 2010. godinu
12. Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tučepi za 2008. godinu
13. Odluka o izmjenama odluke o komunalnom redu u Općini Tučepi

Glasnik Općine Tučepi SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI Godina: XIII.
Broj: 5
Ponedjeljak, 28. rujna 2009.
SADRŽAJ:
Općinsko vijeće
1. Zaključak o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
2. Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Tučepi
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tučepi za 2009. godinu
4. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Tučepi za 2009. godinu
5. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Tučepi za 2009. godinu
6. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tučepi za 2009- godinu
7. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tučepi za 2009. godinu
8. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja komunalno servisne zone K3
9. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8
10. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1 (zone hotela Jadran) na zapadnom dijelu naselja
11. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja marine i sportske lučice LN i LS
12. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1-T2 i R1 (zone hotela Neptun i Tamaris, zone Slatina sa rekreacijom) na zapadnom dijelu naselja

 

Glasnik Općine Tučepi SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI Godina: XIII.
Broj: 4
Utorak, 14. srpnja 2009.
Općinsko vijeće
1. Statut Općine Tučepi
2. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Tučepi

 

 
 

 

(Za čitanje morate imati instaliran Adobe Reader ili Foxit reader )
Ako ga nemate možete ga skinuti sa stranica http://get.adobe.com/reader/