Temeljem članka 10. i 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Tučepi ( „Glasnik Općine Tučepi“  broj 04/2022 ) Komisija za javna priznanja Općine Tučepi  objavljuje 

JAVNI POZIV ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE TUČEPI U 2023. GODINI

 

 I

Objavljuje se javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Tučepi  u 2023. godini, podaci o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokovi za podnošenje prijedloga.

                                                                               

 II

Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Općine Tučepi  za životno djelo, Godišnje nagrade Općine Tučepi i Plakete Općine Tučepi  imaju: članovi Općinskog vijeća, Općinski načelnik, udruge gospodarstvenika i obrtnika, građani/građanke , udruge građana, poduzeća, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

Nagrada Općine Tučepi za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređenju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Tučepi.

Nagrada Općine Tučepi je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Općinu Tučepi, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Plaketa Općine Tučepi je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj osobi ili pravnoj osobi za izniman doprinos razvoju i promicanju ugleda Općine Tučepi u svim područjima gospodarskog i društvenog života.

III

Prijedlozi  za dodjelu javnih priznanja Općine Tučepi  podnose u pisanom obliku. Prijedlog obvezno sadrži slijedeće podatke:

  • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
  • prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
  • osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi,
  • naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog,
  • obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Tučepi.

 

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju ( objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl. ) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga. Na traženje Komisije za javna priznanja, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.  

 

IV

 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se poštom  na adresu: Općina Tučepi, Kraj 39a, 21325 Tučepi s naznakom „ Za dodjelu javnih priznanja Općine Tučepi „ ili putem pisarnice Općine Tučepi najkasnije do 26. svibnja 2023. godine.

 

 V

 

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati.

 

PREDSJEDNICA

 Ivana Visković  v.r.