kKutz 2020. program

15. kKutz / lito 2020.

Zaselak: Srida Sela (Moča)
7. kolovoza 2020. (petak)
Otvorenje:
    hrvatska himna:  prof. Tonći Puharić (truba)
podizanje zastave „kKutz“-a
   pozdravni govor načelnika Općine Tučepi  Ante Čobrnića
prisega gledatelja
Predstava:
     Satiričko kazalište KEREMPUH -Zagreb i  Kazalište MORUZGVA - Zagreb
Ivan Leo Lemo: „CABARET PREKO VEZE““
Redatelj: Ivan Leo Lemo
Glume: Mila Elegović, Linda Begonja, Jelena Miholjević i Ana Maras Harmander


Zaselak:  Srida Sela (Moča)
14. kolovoza 2020. (petak)
Poetsko predjelo: Kemal Mujičić Artnam
Predstava:
    Kazališna družina CLOU - Umag
      Nina Sabo i Valentina Lončarić: „KAUČSURFING““
Redateljice: Nina Sabo i Valentina Lončarić
  Glume: Nina Sabo, Valentina Lončarić i Ella Bogadi

Zaselak: Srida Sela (Moča)
21. kolovoza 2020. (petak)
Kazališna grupa LECTIRUM - Zagreb
Milan Grgić: „NE DAJ SE, NJOFRA!““
Redatelj: Zoran Mužić
Glume: Pero Juričić, Ksenija Pajić / Mirta Zečević, Mladen Čutura i Katarina Perica

Sva događanja su s početkom u 20 sati

 

 

Iz Makarske kronike 2020.

Obavijest kućni ljubimci

Poštovani mještani i posjetitelji,
ovim putem izvješćujemo vas da je Općinsko vijeće Općine Tučepi nedavno donijelo novu Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Glasnik Općine Tučepi“, br. 2/20).
Člankom 10. ove Odluke propisano je kako je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu vlasnik/posjednik dužan nositi pribor za čišćenje te očistiti javnu površinu koju njegov ljubimac onečisti, a izmet odložiti u spremnike na javnim površinama, dok se u članku 29. Odluke propisuje naplata kazne u visini od 2.000,00 kn fizičkoj osobi vlasniku/posjedniku kućnog ljubimca koji ne postupi po odredbi članka 10.  
Budući je Komunalno redarstvo Općine Tučepi utvrdilo učestala kršenja ovih propisa od strane naših mještana i posjetitelja, upozoravamo sve vlasnike/posjednike kućnih ljubimaca (uglavnom pasa) kako će se od strane nadležnih tijela (Komunalno redarstvo Općine Tučepi i policija) početi striktno primjenjivati gore spomenuti propisi, posebno stoga što nepostupanje po istima može predstavljati znatnu zdravstvenu ugrozu u aktualnim vremenima pandemije novog koronavirusa COVID – 19.
Molimo Vas da čuvate svoje i tuđe zdravlje te da se pridržavate gore spomenutih odredbi za dobrobit sviju.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE TUČEPI

Kalendar 2020.

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1

OPĆINA TUČEPI

Klasa: 022-05/19-01/381
Urbroj: 2147/06-02-19-03
 
Datum: 16. prosinac 2019.Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1 (zone hotela „Jadran“) na zapadnom dijelu naselja i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi

Općina Tučepi započela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone  T1 (zone hotela „Jadran“) na zapadnom dijelu naselja i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi (dalje u tekstu: Planovi).

Postupak se provodi temeljem odredbi Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18 i 14/19) te Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17), kao i mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, KLASA: 351-02/19-03/0088, URBROJ: 2181/1-10/07-19-0002, od 13. prosinca 2019. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi. Nacrt predmetnih Planova bit će dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Planova objavljuje se na web stranici Općine Tučepi.

Građani mogu dostaviti mišljenja i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela, i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.


OPĆINSKI NAČELNIK Ante Čobrnić   

Tučepski dragovoljac poziva

sve tučepske branitelje 21.12.2019. (subota) na godišnje druženje povodom Božićno - novogodišnjih blagdana.

Program:
Polaganje vijenca kod kapelice u zaselku Šimići s početkom u 15:00 sati
Polaganje vijenca na mjesnom groblju „Male gospe“ u 15:30 sati
Polaganje vijenca kod spomenika braniteljima u 16:00 sati
Skupština udruge u Općinskoj vijećnici u 16:30 sati

Svečani godišnji domjenak održat će se istog dana u konobi „Opačak“ u Sridi sela sa  početkom u 18:00 sati.  

Prijevoz u konobu i povratak je osiguran. Polazak sa lučice u 17:30 sati.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UDRUGE
„Tučepski dragovoljac“
Ivo Pašalić - Bili

Izmjene i dopune Urbanističkog plana Općine Tučepi - prijedlog

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUČEPI
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 350-02/19-01/01
Ur.broj: 2147/06-03-19-03
Tučepi, 22. studeni 2019. godine

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 10. Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 ( „Glasnik Općine Tučepi“ br. 5/19) i Zaključka Općinskog načelnika
( Klasa:022-05/19-01/375, Ur.broj: 2147/06-02-19-01 od 21. studenog 2019. godine) , Jedinstveni upravni odjel objavljuje

J A V N U  R A S P R A V U

o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8

1.    Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 ( u daljnjem tekstu: prijedlog Plana) provest će se od 2. prosinca do 16. prosinca 2019. godine.
2.    Javni uvid u prijedlog Plana, za vrijeme trajanja javne rasprave, omogućava se u prostorijama Općine Tučepi, Kraj 39a, svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati, te na mrežnim stranicama Općine Tučepi ( www.tucepi.hr).
3.    Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se 6. prosinca 2019. godine u prostorijama Općinske vijećnice, Kraj 45, s početkom u 10:00 sati.
4.    Pozivaju se zainteresirane osobe na sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu Plana. Zainteresirane osobe sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa javnom uvidu u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju pisane prijedloge i primjedbe do zaključno 16. prosinca 2019. godine u pisanom obliku u pisarnici Općine Tučepi, poštom na adresu Općina Tučepi, Kraj 39a, 21325 Tučepi ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
5.    Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana, koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja neće se uzeti u obzir prilikom priprema Izvješća o javnoj raspravi.


PROČELNIK
Marijan Mravičić dipl.iur.                    

Upu prijedlog izmjena i dopuna
http://tucepi.hr/index.php/opcinski-akti/urbanisticki-plan-prijedlog

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka