T O O C H E P I N 2017. - Slobodna Dalmacija

Program kKuTz 2017.

  12. kKuTz / lito 2017.
Ka Kultura u tučepskin zaselcima

Informacija o započinjanju postupka

REPUBLIKA  HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUČEPI
           
Klasa:022-05/17-01/03
Ur.broj: 2147/06-02-17-05
Tučepi, 26. svibanj 2017. 

INFORMACIJA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SRIDA SELA


Općina Tučepi započela je, temeljem odredbi Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 03/17), postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (u daljnjem tekstu: UPU) Srida Sela.
Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi. Odluka o izradi UPU Srida Sela i ostala potrebna dokumentacija dostavljena je nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.
Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU Srida Sela objavljuje se na web stranici Općine Tučepi.
Javnost može dostaviti mišljenja i prijedloge u pisanom obliku na adresu Općine Tučepi, Kraj 39A, 21325 Tučepi, i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

OPĆINSKI NAČELNIK  Ante Čobrnić 

Glasnik 7 2017.

Poziv - dokumentacija za nadmetanje opskrba rlektričnom energijom

 

Naručitelj  provodi  postupak nabave za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, te 500.000,00 kn za radove bez PDV –a  sukladno članku 12. st. 1.. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  (tzv. Jednostavnu nabavu) za koju naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan ZJN.

Ovim putem upućujemo Vam Poziv za dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:

Dokumentacija +Troškovnik

Izmjena poziva za dostavu ponude za izradu konzervatorsko - restauratorske dokumentacije

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TUČEPI

 

Klasa: 406-09/17-01/09

Ur.broj: 2147/06-03-17-03

Tučepi, 29.ožujka 2017.

 

PREDMET: Izmjena dokumentacije u postupku bagatelne nabave za izradu konzervatorsko – restauratorske dokumentacije,  Evidencijski broj nabave: E-MV-24a/17 ( „Sakralno turistička ruta Tučepi“ 03/17)

Općina Tučepi objavila je 20. ožujka 2017. na web stranici Općine Tučepi poziv za dostavu ponude  za  izradu
 konzervatorsko – restauratorske dokumentacije.

 Dokumentacija se mijenja u točki 7. NAČIN DOSTAVE PONUDE tako da:

 „umjesto roka za podnošenje ponuda 1.04.2017. godine novi rok glasi 4.04.2017. godine“ 

Javni poziv o otpadu

Shodno odredbi članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, br. 69/16) pozivaju se svi vlasnici, odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi dostave podatke o lokaciji predmetnih građevina, procjeni količine te vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad, a sve zbog potreba planiranja gospodarenja građevnim otpadom i dostavljanja traženih podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
Podaci se mogu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi, na adresi: Kraj 39A, 21325 Tučepi, svakim radnim danom od 9 do 14 sati, ili putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , i to najkasnije do 31. ožujka 2017. godine.
JEDINSTVENI UPRAVI ODJEL OPĆINE TUČEPI

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka