UPU Slatina javna rasprava

UPU Slatina

2. ponovna javna rasprava o prijedlogu plana

Na temelju  članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (  NN  broj 76/07,38/09, 55/11,90/11,50/12,55/12 i 80/13), koji se primjenjuje temeljem čl. 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  ( NN 153/13),  i  Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 022-05/15-01/230, Ur.broj: 2147/06-02-17-06, od 9. siječnja  2017.god., Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi objavljuje
DRUGU  PONOVNU JAVNU   RASPRAVU o prijedlogu  Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela   naselja Slatina
                              
1.    O utvrđenom Prijedlogu  Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Slatina  provest će se druga ponovna  javna rasprava sa organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja
2.    Javna rasprava održat će se u razdoblju  od 23. siječnja  do 31. siječnja  2017. godine
3.    Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog predmetnog  Plana  biti će izložen  javnom  uvidu u  zgradi Općinske uprave  na adresi:  Kraj 39a, Tučepi, od 23. siječnja  do  31. siječnja    2017.godine, svaki radni dan u vremenu od 09:00 do 13:00 sati. Prijedlog Plana bit će objavljen i na web stranicama Općine Tučepi na adresi www.tucepi.hr.
4.    Javno izlaganje, radi obrazloženja rješenja iz  Prijedloga Plana , održat će se za sve zainteresirane  u utorak , 24. siječnja  2017. godine, u 12.00 sati u Općinskoj vijećnici  Općine Tučepi, Kraj 45, Tučepi.
5.     Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave do zaključno 31. siječnja 2017. god.
6.    Način sudjelovanja  u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji , je slijedeći:
-    nadležna državna tijela, tijela lokalne i područne ( regionalne ) samouprave  i pravne osobe sa javnim ovlastima dostavljaju svoja pisana očitovanja do roka određenog u ovoj objavi  u protivnom će se smatrati da nemaju primjedbi.
-    građani i udruge  imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi.
7.    Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani , s adresom podnositelja te u roku iz točke 5. ove objave  dostavljeni na adresu: OPĆINA TUČEPI, Jedinstveni upravni odjel, Kraj 39a, 21325 Tučepi – u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK
Marijan Mravičić dipl.iur.                  

Javni poziv o otpadu

Shodno odredbi članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, br. 69/16) pozivaju se svi vlasnici, odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi dostave podatke o lokaciji predmetnih građevina, procjeni količine te vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad, a sve zbog potreba planiranja gospodarenja građevnim otpadom i dostavljanja traženih podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
Podaci se mogu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi, na adresi: Kraj 39A, 21325 Tučepi, svakim radnim danom od 9 do 14 sati, ili putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , i to najkasnije do 31. ožujka 2017. godine.
JEDINSTVENI UPRAVI ODJEL OPĆINE TUČEPI

OBAVIJEST MALIM PROIZVOĐAČIMA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA O POJEDNOSTAVLJENJU POSTUPKA UPLATE TROŠARINE NA ALKOHOLNA PIĆA ZA 2016. GODINU

 

U cilju pojednostavljenja postupka uplate paušalnog iznosa trošarine koji uplaćuju registrirani vlasnici ili korisnici kotlova za proizvodnju jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe, a sa svrhom pojednostavljenja administrativnih obveza trošarinskih obveznika prema Carinskoj upravi, daje se sljedeća obavijest:

Mali proizvođači jakih alkoholnih pića koji proizvedu do 20 litara apsolutnog alkohola za vlastite potrebe, nisu više u obvezi nadležnom Carinskom uredu (Ploče) dostavljati godišnje izviješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini – na obrascu GI MP JAP. Obveza plaćanja paušalnog iznosa trošarine za 2016. godinu ostaje, tako da su obveznici dužni uplatiti 100,00 kuna za zapreminu kotla do 100 litara ili 200,00 kuna za zapreminu kotla veću od 100 litara i to na

BROJ RAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA     HR1210010051863000160

MODEL 68

POZIV NA BROJ 1066-OIB OBVEZNIKA.

Mali proizvođači jakih alkoholnih pića koji proizvedu više od 20 litara apsolutnog alkohola nadležnom Carinskom uredu (Ploče) u obvezi je do 31. siječnja 2017. godine dostaviti ili obrazac GI MP JAP ili Izjavu sa podacima o količini i jakosti proizvedenog alkoholnog pića. Na temelju podnesene izjave Carinski ured će utvrditi i obračunati trošarinu te o tome izvijestiti obveznika koji će uz paušalni iznos trošarine od 100,00 ili 200,00 kuna, na račun državnog proračuna uplatiti i tako obračunati iznos trošarine.

Zainteresirani obveznici i građani se za sve informacije i pomoć u pogledu ispunjavanja obveze uplate trošarine mogu javiti u Carinski ured Ploče, Službu za trošarine i posebne poreze na brojeve telefona 020/796-031 ili 020/796-025.

Kalendar 2017.

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka